Aplinkos ministerija kviečia išsakyti nuomonę dėl siūlomų Miško kirtimų taisyklių pakeitimų

Pirmoji nuotolinė viešoji konsultacija vyks iki balandžio 29 d. Joje galima dalyvauti užpildant apklausos anketą. Kviečiame išsakyti nuomonę ekspertus, mokslo ir studijų įstaigas, valstybines institucijas, asociacijas, nevyriausybines organizacijas, socialinius partnerius.

Daugiau informacijos apie viešąją konsultaciją galima rasti čia.

Siūlomi Miško kirtimų taisyklių pakeitimai padės sumažinti žievėgraužio tipografo masinio dauginimosi židinių plitimo grėsmę, užtikrinti, kad saugomose ir rekreaciniu požiūriu jautriose teritorijose, Europos Bendrijos svarbos buveinėse miškų ūkio veikla darytų kuo mažesnį neigiamą poveikį miškų ekologinėms ir socialinėms funkcijomis.

Planuojama nustatyti, kad miestų ir miestelių teritorijose esančiuose miškuose ir 300 m atstumu nuo miestų ir miestelių teritorijų ribos mediena negalės būti ruošiama, ištraukiama, miško kirtimo liekanos išvežamos iš kirtavietės nuo 22 val. iki 7 val.

Įvykdžius miško kirtimus II miškų grupės (ekosistemų apsaugos ir rekreaciniuose) ir  saugomų teritorijų miškuose būtų reikalaujama užlyginti gilesnes kaip 20 cm provėžas už biržės ribų ir miško keliuose, paliktas traukiant arba išvežant medieną ar miško kirtimo liekanas.

Mažinant žievėgraužio tipografo masinio dauginimosi židinių plitimo grėsmę siūloma nustatyti, kad pagrindiniai miško kirtimai eglynuose būtų draudžiami nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d.

Taip pat siūloma atsisakyti privalomų atvejinių miško kirtimų 0,8 ir didesnio skalsumo eglynuose, neleisti vykdyti atvejinių pagrindinių miško kirtimų eglynuose, kuriuose nėra pakankamai gyvybingo pomiškio ar  jaunų medžių medžių, drausti ugdomaisiais miško kirtimais iš mišriųjų medynų formuoti grynuosius eglynus.

Ugdomieji miško kirtimai 40 metų ir vyresniuose eglynuose būtų draudžiami nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d. Jei atrėžus plynojo sanitarinio miško kirtimo biržę III arba IV miškų grupių eglynuose, nepatenkančiuose į saugomas teritorijas liktų 0,4 ha ir mažesnio ploto neiškirsta nepažeista eglyno dalis, nesiribojanti su 40 metų ir vyresniais nepažeistais eglynais, būtų leista projektuoti plynąjį sanitarinį miško kirtimą visame eglyno plote, įtraukiant ir likusią nepažeistą medyno dalį.

Tam, kad biologinei įvairovei svarbūs medžiai būtų atsparesni neigiamiems veiksniams, siūloma nustatyti reikalavimą, kad jie plynųjų ir atvejinių miško kirtimų kirtavietėse turėtų būti paliekami tik grupėmis. Biologinei įvairovei išsaugoti skirtų medžių grupių paskirtis – inicijuoti ir paspartinti miško faunos ir floros atkūrimą iškirstoje biržės dalyje želdinių ir jaunuolyno augimo fazėse, prisidėti prie naujo medyno struktūros įvairovės.

Planuojama nustatyti, kad plynųjų pagrindinių miško kirtimų biržės būtų rėžiamos vengiant tiesių linijų, atsižvelgiant į miško augaviečių ribas ar reljefo formas. Numatoma leisti kirsti plynai 50-100 metrų atstumu nuo magistralinių ir krašto kelių.

Supaprastintus dviejų atvejų atvejinius pagrindinius miško kirtimus medynuose, kuriuose nėra antrojo ardo ar pomiškio, būtų leidžiama vykdyti tik atsižvelgus į medžių derliaus metus.

Saugomų teritorijų valstybės kadastre registruotų saugomų teritorijų III miškų grupės ir II miškų grupės normalaus drėgnumo augaviečių pušynuose numatoma nevykdyti supaprastintų atvejinių pagrindinių miško kirtimų paskutinio atvejo. Siūloma apibrėžti mažosios miško technikos kriterijus ir nustatyti technologinius reikalavimus ruošiant ir ištraukiant medieną mažąja medienos ruošos technika.

Dar vienas svarbus pakeitimas – ketinama uždrausti IIA miškų grupės miškuose ir III miškų grupės miškuose, esančiuose  saugomose teritorijose, plynuosius sanitarinius miško kirtimus.

Atrankiniais sanitariniais miško kirtimais galimų iškirsti medžių grupių maksimalus plotas nebūtų ribojamas, tačiau kertant IIA miškų grupės ar į saugomas teritorijas patenkantį III miškų grupės mišką sanitariniais miško kirtimais būtų privaloma papildomai saugoti medžius su mikrobuveinėmis.

Numatoma neriboti leidžiamų pertvarkyti gluosnynų, blindynų ir baltalksnynų amžiaus.

Atsižvelgiant į Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkų parengtas Europos Bendrijos svarbos natūralių miško buveinių tvarkymo rekomendacijas, siūloma išsamiau reglamentuoti biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimų vykdymo technologinius reikalavimus Europos Bendrijos svarbos natūraliose miškų buveinėse ir Europos Bendrijos svarbos rūšių buveinėse. Taip pat papildyti Miško kirtimo taisyklių priedą ,,Miško kirtimų apribojimai aplink saugomų paukščių lizdavietes“ kitomis saugomomis rūšimis.

Siūloma nustatyti, kad II-IV miškų grupių miškų žuvusiuose medynuose želdavietės paruošiamos ir miškas atkuriamas vadovaujantis Miško želdinimo ir žėlimo projektu, parengtu Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų nustatyta tvarka.

Viešųjų konsultacijų ciklą numatoma tęsti iki spalio 30 d. organizuojant diskusijas ir pristatymus. Atsižvelgus į jų metu gautus siūlymus bus rengiamas aplinkos ministro įsakymo dėl Miško kirtimų taisyklių pakeitimo projektas.

Kilus klausimų dėl viešosios konsultacijos galima kreiptis į  Aplinkos ministerijos Miškų politikos grupės vyresnįjį patarėją Zbignev Glazko, el. p. zbignev.glazko@am.lt, tel. 370 696 77066.

AM inf.