Esminiai pakeitimai išduodant leidimus kirsti mišką
nuo š. m. kovo 4 d.

Numatyta, kad:

 1. kai su prašymu išduoti leidimą, biržės brėžinys pateikiamas ne skaitmeniniu plotiniu vektoriniu formatu su biržės posūkio taškų koordinatėmis, sprendimo dėl leidimo išdavimo priėmimo terminas pratęsiamas 5 d. d.
 2. kai miško kirtimas planuojamas „Natura 2000“ teritorijoje ir (ar) į jos artimoje aplinkoje, su prašymu išduoti leidimą turi būti užpildyta Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo forma – „5 priedas“ (išskyrus žemiau nurodytas išimtis);
 3. kai išvadoje dėl reikšmingumo nurodyta, kad miško kirtimų poveikis „Natura 2000“ teritorijai gali būti reikšmingas, turi būti atliekamas numatomų vykdyti miško kirtimų poveikio aplinkai vertinimas (PAV procedūros). Pakeistame Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos apraše numatytos šios išimtys, kad reikšmingumo nustatyti ir „5 priedo“ teikti nepri-valoma, kai numatoma vykdyti:
  • sanitarinius miško kirtimus, kuriais kertamos tik žalių eglių vėjavartos, vėjalaužos, snieglaužos, labai pažeistos eglės iki medžių liemenų pavojingų kenkėjų apsigyvenimo jose, eglės su medžių liemenų pavojingais kenkėjais iki pirmųjų lėliukių susiformavimo;
  • ugdomuosius miško kirtimus;
  • pavojų keliančių medžių kirtimą;
  • specialiuosius biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimus, skirtus saugomų rūšių ir (ar) Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių gerai apsaugos būklei išsaugoti ir atkurti
  arba
  • kai yra galiojanti išvada dėl numatomų vykdyti miško kirtimų poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo, kurioje nurodyta, kad poveikis „Natura 2000“ teritorijai nebus reikšmingas.

Vertinant planuojamų miško kirtimų galimo poveikio „Natura 2000“ teritorijai reikšmingumą vadovaujamasi Europos Bendrijos svarbos rūšių geros apsaugos būklės kriterijais ir Europos Bendrijos svarbos rūšių geros apsaugos būklės kriterijais, patvirtintais aplinkos ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. D1-317 ir šio įsakymo vėlesniais pakeitimais ir paukščių rūšių geros apsaugos būklės kriterijais, patvirtintais aplinkos ministro 2014 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. D1-281 ir šio įsakymo vėlesniais pakeitimais.
AM inf.