Aplinkos projektų
valdymo agentūra (APVA)
balandžio 22 d. kvies
miškų savininkus teikti
paraiškas paramai gauti

Parama skiriama pagal Aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės „Skatinti miškų plėtrą ir darnų miškų sektoriaus vystymąsi“ veiklą „Išretėjusių ir ekonomiškai menkaverčių medynų ar krūmynų pertvarkymas į produktyvius ir atsparius klimato kaitai medynus, įvairiarūšių ir įvairiaamžių medynų formavimas“.

2024 m. šiai priemonei įgyvendinti iš valstybės biudžeto numatyta iš viso skirti 87 tūkst. eurų.  Atsižvelgiant į sodinamas medžių rūšis, taikomas jų apsaugos nuo miško kenkėjų priemones, 1 ha bus skiriama nuo 3 iki 3,9 tūkst. eurų parama vadovaujantis finansavimo sąlygų aprašu.

Kokiais atvejais skiriama parama?

Kai  Miško kirtimo taisyklių nustatyta tvarka vykdomi specialieji medynų ir krūmynų pertvarkymo kirtimai ir atkuriamas miškas, pagerinant medynų rūšinę sudėtį ir kokybę.

Kokius medynus ar krūmynus galima pertvarkyti?

  • II–III grupių miškuose – nevietinių, svetimžemių ar invazinių rūšių medynus, IIA grupės miškuose – dirbtiniu būdu įveistus medynus, siekiant šių rūšių medžius ar krūmus pakeisti vietinių rūšių medžiais ar krūmais, didinti miškų natūralumą ir paskatinti biologinės įvairovės atsikūrimą;
  • IV grupės miškuose – krūmynus, nevietinių, svetimžemių ar invazinių medžių rūšių medynus, gluosnynus, blindynus ir baltalksnynus iki 30 metų amžiaus, kitų minkštųjų lapuočių – iki 20 metų amžiaus jaunuolynus.

Kokiais būdais galima pertvarkyti menkaverčius medynus ir krūmynus?

  • Ištisiniu, kai iki 8 ha plote (išskyrus Kuršių nerijos kalninės pušies medynus) pašalinami visi medžiai ir krūmai ir želdinama ištisai;
  • koridoriais, kai pertvarkomi jaunuolynai, kuriuose iškertami koridoriai ir juose  želdinama, tarp jų paliekant neiškirstas medžių juostas;
  • grupėmis, kai nevienodo skalsumo jaunuolynuose, kuriuose tikslinės medžių rūšys auga netolygiai, iškertamos mažesnio kaip 0,4 skalsumo ar nepageidaujamų medžių rūšių grupės ir vietoje jų sodinami želdiniai.

Kokia tvarka vykdomas medynų ir krūmynų pertvarkymas?

  • Iš Valstybinės miškų tarnybos gavus Leidimą kirsti mišką specialiaisiais medynų ir krūmynų pertvarkymo kirtimais ir patvirtintą Miško želdinimo ir žėlimo projektą, vykdomi specialieji medynų ir krūmynų pertvarkymo kirtimai. Po kirtimų miškas želdinamas, prižiūrimas ir saugomas vadovaujantis patvirtintu Miško želdinimo ir žėlimo projektu.

Plačiau apie medynų ir krūmynų pertvarkymo (rekonstrukcinius) miško kirtimus galite paskaityti Aplinkos ministerijos tinklalapyje skelbiamose Miško kirtimo rekomendacijose (Vilnius, 2011), kurias parengė prof. habil. dr. A. Juodvalkis, prof. habil. dr. S. Karazija ir dr. V. Mikšys, 5 skyriuje ,,Specialieji miško kirtimai, rekonstrukciniai miško kirtimai“.

APVA paraiškas vertins, priims sprendimus dėl dotacijų skyrimo ir jas išmokės. Valstybinė miškų tarnyba atliks įvykdytų darbų patikrą. Pertvarkyti medynai turės būti prižiūrimi ir saugomi miško savininkų lėšomis.

Raginame privačių miškų savininkus nedelsti ir teikti paraiškas gauti dotacijas. Paraiškas galima bus teikti iki birželio 21  d.16 val. arba kol bus paskirstyta visa šiam kvietimui teikti paraiškas skirta suma – 87 tūkst. eurų.

Visos paraiškos teikiamos per APVIS sistemą. Paraiškų teikimo klausimais, prašome kreiptis į atsakingus APVA specialistus tel. Nr. +37060289477 ir +37060289450 arba el. p.: miskai@apva.lt.

Ši veikla padės įgyvendinti 2021–2030 metų Nacionaliniame pažangos plane numatytus darnaus vystymosi principus, sustiprins miškų gebėjimą prisitaikyti prie klimato pokyčių, padidins jų atsparumą, užtikrins darnų miškų sektoriaus vystymąsi.