Baigtas ES aplinkos ir klimato politikos programos LIFE projektas

Pagrindinis projekto tikslas – sukurti ir pademonstruoti savaiminio uždaro ciklo žiedinės ekonomikos modelį, skirtą didelių miestų atliekų, kuriose gausu maisto medžiagų – komunalinių nuotekų valymo dumblui ir biomasės pelenams – perdirbimui į atsinaujinančią energiją miesto poreikiams per aplinkai nekenksmingą biomasės plantacijų filtrą.

Projekto metu buvo vykdoma tokia veikla: žemės mobilizavimas; biomasės plantacijų įveisimas; maisto medžiagų iš komunalinių nuotekų valymo dumblo ir biomasės pelenų perdirbimas; biomasė į atsinaujinančią energiją; dumblo ir biomasės pelenų kokybės, biomasės kokybės, poveikio dirvožemiui ir vandens poveikio monitoringas.

Projekto pradžia – 2018 m. liepos 1 d., pabaiga – 2023 m. rugsėjo 30 d.

Konferencijos metu pristatyti projekto rezultatai, aptartos galimybės tvarkyti vandenvalos nuotekų dumblą ir biokuro pelenus panaudojant žiedinės ekonomikos modelį bei pristatytos priemonės didinančios biokuro pasiūlą ir klimato kaitos mažinimą. 

Renginyje skaityti pranešimai tokiomis temomis: a) Projekto NutriBiomass4LIFE apžvalga: tikslai ir rezultatai; b) NutriBiomass4LIFE žiedinis ekonomikos modelis vandenvalos nuotekų dumblo tvarkymui: galimybės nuo didelių miestų iki mažų miestelių; c) Vandenvalos nuotekų dumblo naudojimo tręšimui privalumai ir rizikos: monitoringo rezultatų apžvalga; d) Plantaciniai želdiniai – nuo fitoremediacinio filtro iki resursų energetikai ir pramonei; e) Biokuro pelenų kaip dirvožemio praturtinimo priemonės naudojimo perspektyvos; f) NutriBiomass4LIFE modelis kovoje su klimato kaita. g) NutriBiomass4LIFE organinės anglies pokyčiai dirvožemyje.

Po teminių pristatymų vyko aktyvi diskusija.

Konferencijos dalyviai taip pat vyko apžiūrėti plantacinius želdinius Vilniaus r. Sužionių seniūnijoje.

Projektas bendrai finansuotas iš ES LIFE programos (60 proc.), Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (23 proc.), Švedijos energetikos agentūros lėšų (2 proc.) bei partnerių įnašų (15 proc.). Projekto biudžetas – 4 mln. eurų.

Projekto partneriai: UAB „Pageldynių plantacija“ (koordinuojantis partneris), savivaldybės kontroliuojama vandens tiekimo įmonė „Vilniaus vandenys“, UAB „Kirtimų katilinė“ – privati katilinė (20 MW) Vilniaus mieste, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro ŽI Agrocheminių tyrimų laboratorija, Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija ir Švedijos žemės ūkio universitetas (SLU).