Pakeista Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarka

Viena iš pagrindinių naujovių – nuo šiol leidimai kirsti mišką gali būti užsakomi ir išduodami bei pranešimai apie ketinimą kirsti mišką teikiami, registruojami ir derinami tik elektroniniu būdu per Aplinkosaugos leidimų išdavimo sistemą (ALIS). Miško savininkai, neturintys galimybės prisijungti prie ALIS, gali užsisakyti leidimą kirsti mišką ar pateikti pranešimą apie ketinimą kirsti mišką atvykę į bet kurį iš dvidešimt keturių Valstybinės miškų tarnybos (VMT) Miškų priežiūros skyrių. Konsultacijos Miškų ūkio priežiūros skyriaus specialistų darbo vietoje vyksta antradieniais nuo 9:00 iki 18:00 val. Tačiau prieš atvykstant būtina užsiregistruoti iš anksto (tai galima padaryti telefonu (8 670) 06211 (darbo valandomis) arba VMT svetainėje (www.amvmt.lrv.lt).

Dar viena naujovė – leidimui gauti, pranešimui registruoti ar suderinti reikalingus duomenis ir dokumentus į ALIS gali sukelti ne tik pats miškas savininkas, kaip buvo iki šiol, bet ir bet kuris jo įgaliotas asmuo arba biržės rėžėjas, vidinės miškotvarkos projektų rengėjas ar kitas asmuo, turintis teisę parengti biržės atrėžimo dokumentaciją, veikiantis pagal su miško savininku sudarytą sutartį. Taipogi tai padaryti gali ir VMT darbuotojas, kai pareiškėjas atvyksta dėl konsultacijos tiesiogiai į VMT Miškų ūkio priežiūros skyrių. Kai dokumentus į ALIS įkelia miško savininko įgaliotas asmuo, reikia pridėti įgaliojimą (gali būti surašytas laisva forma), kai miškotvarkos projekto rengėjas ar biržės rėžėjas – sutartį, pagal kurią jis teikia paslaugas.

Pažymėtina, kad pareiškėjas (asmuo įkėlęs dokumentus į ALIS) gaus tik ALIS pranešimus apie prašymo nagrinėjimo eigą, tačiau išduotą leidimą arba užregistruotą ar suderintą pranešimą galės gauti (parsisiųsti iš ALIS) tik pats miško savininkas arba jo įgaliotas asmuo pagal notaro patvirtintą įgaliojimą. Jei privataus miško savininkas nesinaudoja elektronine bankininkyste arba neturi elektroninio pašto, tai sudarydamas įgaliojimą ar sutartį, turėtų nurodyti asmenį, kurį įgalioja gauti išduoto leidimo ar užregistruoto ar suderinto pranešimo kopiją.

Teisė kirsti mišką pagal pateiktą pranešimą apie ketinimą kirsti mišką nuo šiol gali būti suteikta žymiai greičiau –  jau per 5 darbo dienas arba priklausomai nuo to, kur ir kokį miško kirtimą numatoma vykdyti per 20 darbo dienų. Penkių darbo dienų terminas pranešimui užregistruoti bus taikomas, kai kirtimai planuojami miške, nesančiame Natura 2000 teritorijoje ar teritorijoje, kurioje yra nekilnojamoji kultūros vertybė. Šiuo atveju VMT tik patikrins ar pateikti visi reikalingi dokumentai ir ar pranešime nėra klaidingos informacijos. VMT neturės pareigos vertinti miško savininko numatyto miško kirtimo atitikties teisės aktų reikalavimams, todėl atsakomybė už juos teks miško savininkui. Teikdamas pranešimą privataus miško savininkas privalės patvirtinti, kad visa pranešime pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi. Taip pat įsipareigoja vykdyti miško kirtimus laikantis pranešime nurodytų sąlygų, aplinkos ministro patvirtintų Miško kirtimų taisyklių, Miško sanitarinės apsaugos taisyklių ir kitų miškų valdymo sritį reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Miško kirtimas pažeidžiant leidime ar pranešime nurodytus reikalavimus ir sąlygas bus laikomas savavališku miško kirtimu, už kurį numatyta atsakomybė.

Ir dar vienas dalykas – teisė kirsti mišką, įgyta pateikus pranešimą apie ketinimą kirsti mišką, galios 12 mėnesių nuo pranešimo įregistravimo ALIS, arba, kai pranešimas turi būti derinamas su saugomų teritorijų direkcija ar Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniu padaliniu, – nuo suderinimo per ALIS datos (iki šiol pranešimai apie ketinimą kirsti mišką galiojo tik iki einamųjų metų gruodžio 31 d.). Tokiu būdu tikimasi sumažinti metų sandūroje padidėjusį nagrinėjamų dokumentų kiekį ir vėlavimus derinant pranešimus, o miško savininkai nepradėję pranešimuose numatytų kirtimų neturės jų teikti pakartotinai, nebaigę kirtimus – rengti naujus biržės atrėžimo dokumentus. Pažymėtina, kad leidimai kirsti mišką, išduoti iki šio įsakymo įsigaliojimo (t. y. iki 2023 m. sausio 1 d.), gali būti tikslinami, pratęsiami ar panaikinami pagal iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusį teisinį reguliavimą.